Preventie en integriteitsbeleid

Bij Chung Do Kwan werken wij met vrijwilligers en met diverse doelgroepen waaronder; kinderen en (jong) volwassenen. Daarnaast krijgen wij (direct en indirect) ook te maken met kwetsbare doelgroepen, die kampen met een fysieke en of geestelijke uitdaging. De kwetsbare doelgroepen komen met ons in contact middels clinics, lessen en middels activiteiten en/of evenementen waarin wij betrokken worden. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Onze school staat voor inclusiviteit; iedereen moet een eerlijke kans krijgen om zichzelf te kunnen ontplooien, een kans om vriendschappen te kunnen sluiten en het besef en gevoel te krijgen dat onze school het gevoel van “thuiskomen” geeft. De oosterse vechtsporten zijn meer dan alleen een fysieke trainingsvorm; we trainen de lichaam en geest, en ontwikkelingen onze zintuigen door met elkaar te trainen en elkaar op te bouwen. Hierdoor groeit ook de persoonlijke empathie bij de deelnemers onderling daar iedereen zijn sterke en minder sterkere kanten heeft. Samen mij wij de school, samen zorgen wij voor verbinding.

Erecode van vechtsport

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn
aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

Onze school is in het bezit van het Fight-Right Keurmerk afgegeven door het NIVM (Het Nederlands Instituut Voor Vechtsport en Maatschappij).
http://www.nivm.nl/fight-right-keurmerk.aspx

Concreet

We maken het onderscheid tussen drie verschillende soorten schendingen:

 • schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 • financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 • de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Van iedere schending kan melding gemaakt worden bij onze vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk om advies in te winnen van de vertrouwenspersoon. Veiligheid, transparantie en een plezierige thuishaven dienen het uitgangspunt te zien voor alle leden, medewerkers en betrokkenen.

Aanstelling en aannamebeleid

In dit aanstellingsbeleid doen we uiteen hoe we zorg dragen voor dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. De meeste vrijwilligers die zich via Chung Do Kwan inzetten doen dit structureel, en in groepsverband als (assistent) begeleider en/of instructeur. Dit aanstellingsbeleid heeft betrekking op deze vrijwilligers. Een nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een
  trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Inhoudelijke aanvulling;

1. Kennismakingsgesprek

In dit gesprek wordt uitgelegd wat Chung Do Kwan is en hoe we werken. We vragen wie de persoon is, en wat voor een taak past bij de persoon. We vragen welke ervaring iemand heeft, welke passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen en/of leren binnen onze organisatie.
Tijdens dit gesprek vertellen we dat we met veel verschillende soorten en veelal kwetsbare mensen werken. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich in gedrag dat realiseert en daar rekening mee houdt. In het gesprek kijken medewerker en vrijwilliger samen welke rol goed bij iemand past. De medewerker houdt daarin ook rekening me de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger.

2. Ondertekenen vrijwilligerscontract

We vragen aan nieuwe vrijwilligers een contract te ondertekenen. Onderdelen van het contract zijn o.a. dat iemand de waarden van Chung Do Kwan en de gestelde regels van ons NIVM Fight Right keurmerk onderschrijft, geheimhouding van informatie, een opzegtermijn en een omschrijving van de taken.

3. Aanvragen VOG

We vragen aan onze vrijwilligers een VOG, deze moet iedere 3 jaar worden vernieuwd.

4. Behalen van EHBO certificaat

We vragen aan onze vrijwilligers de bereidwilligheid tot het behalen van een EHBO certificaat daar veiligheid hoog bij ons in het vaandel staat. Een herhalingscursus ter verlenging van het certificaat hoort hier ook bij.
Verschillende rollen en kwetsbaarheden.

Omdat de rol van (assistent) instructeur, trainer/coach en/of begeleider enorm kwetsbaar is, willen we voor vrijwilligers die deze rol vervullen een VOG aanvragen. De VOG dient elke 3 jaar te worden vernieuwd net als het EHBO certificaat

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK)
  AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
  Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om
  iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • BIED GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN DE JEUGD EN/OF (JONG)VOLWASSENEN GEEN ALCOHOL. Inspireert ook de jeugd om dit niet te doen.
 • WERKT CONFORM HET “ZERO TOLERANCE PRINCIPE” OP HET GEBIED VAN DRUGS EN/OF VERDOVENDE MIDDELEN. Deze middelen horen niet thuis op onze school en onze trainers moeten zich ook hieraan onthouden in de eigen vrije leefomgeving. Een trainer moet ten alle tijden scherp en helder kunnen nadenken.
 • HOUD ZICH AAN DE DEFINITIE VAN EEN ROOKVRIJE SCHOOL. Chung Do Kwan is een rookvrije school en wij vragen ook de omstanders zoals ouders nadrukkelijk om niet te roken in en/of in de nabijheid van onze trainingslocatie (gymzaal en/of sportveld).

VOG

Elke betrokkene binnen de organisatie is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te
trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij ons aan de slag.

Maatregelen door Chung Do Kwan genomen


De directie van Chung Do Kwan waarborgt dat vrijwilligers of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag. Er is een vertrouwenscontactpersoon, die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteitsschending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht, veilig kan worden gemeld. De vertrouwenscontactpersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur. Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld. Uiterlijk ter eerstvolgende bestuursvergadering of, ingeval van evidente spoedeisendheid op zo kort mogelijke termijn in speciale vergadering (telefonisch/digitaal).

Het bestuur schorst een medewerker of vrijwilliger waarover een klacht binnenkomt per direct tot nader order. Eerst na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt het bestuur op basis van besluit bij meerderheid van stemmen, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen.

Vertrouwenscontactpersoon


Bij Chung Do Kwan vinden we het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon. Onze vertrouwenscontactpersoon is de veilige plek voor vrijwilligers, en leden omdat ze een luisterend oor biedt, in vertrouwen, en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenscontactpersoon is Wil Weijers. Mail om een afspraak te maken via vertrouwenspersoon@chungdokwan.nl