Privacy statement

Privacy is een grondrecht

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Daarom hechten wij veel waarde aan privacy en dus ook aan het beschermen van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen.

We hebben onze afspraken vastgelegd in dit Privacy Statement

Wij , sportschool Chung Do Kwan, zijn verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen u dan ook graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons, of u of uw kinderen nu lid bent/zijn of bent/zijn geweest. Ook geldt dit statement als u of uw kinderen lid wilt worden of als u of uw kinderen onze website bezoekt.

Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen. De laatste versie vindt u altijd op deze website. Bij materiële wijzigingen van het Privacy Statement informeren wij hierover rechtstreeks.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

We vertellen u er graag meer over. Zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Als u contact met ons heeft, leggen we persoonsgegevens van u vast. Daar kunnen we kort over zijn. Of u of uw kinderen nu een nieuwe lid van ons wordt of bent geweest, uw mailadres doorgeeft, abonneert op onze nieuwsbrief, onze app gebruikt, met ons belt of chat, na elk contact kunnen wij persoonsgegevens van u vastleggen.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Wij leggen verschillende persoonsgegevens van u of uw kinderen vast. We kunnen persoonsgegevens van u of uw kinderen verzamelen en verwerken zoals uw voor-en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, medische aandoeningen en allergieën en ook foto’s.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

Hier geven we aan waar we uw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. Maar zo weet u wel precies waar u aan toe bent.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om :

 • U of uw kinderen te registreren als lid.
 • Uw vraag te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, app of andere sociale media.
 • U te informeren. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en video’s.
 • Een klacht of geschil.
 • In een medische situatie snel te kunnen handelen en/of direct contact op te nemen in geval van nood.
 • U nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen.
 • Contributie gelden te innen
 • Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail, apps, sociale media. We adviseren u dan ook om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven te lezen. Zodat u weet hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.
 • Cookies en daarmee vergelijkbare technieken aan te bieden. Hierdoor worden onze websites persoonlijker en relevanter voor u. Hier vindt u ons Cookie beleid.
 • Ervaringen of mijlpalen te delen via marketingberichten middels foto’s en/of video’s
 • Voor de organisatie van interne evenementen
 • Te voldoen aan wet-en regelgeving. Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst (btw, energiebelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.
 • Accountantscontroles te kunnen uitvoeren.


Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken:

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit is de wettelijke grondslag:
Voor het uitvoeren van de overeenkomst:

U registreer u zelf of uw kinderen om lid te worden, om deel te nemen aan de afgesproken sport activiteiten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Zeven jaar na einde van de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Chung Do Kwan van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?
We hebben zo goed mogelijk uitgelegd wat ons Privacy Statement inhoudt.

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via ledenadministratie@chungdokwan.nl

We doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.